Демонтаж на покрив и здание

Преди всичко, за да започне процеса на строителството на ново здание в условията на съвременният гъсто населен град е, необходимо да се извършване на демонтаж на стара сграда. Пристъпвайки към този процес, отговорника на обекта трябва да изпълни действия от следния характер:

Да получи разрешение от специалистите на «Градоустройство», ограждайки предполагаемата площадка на строителство, непосредствено намиращи се до сградата за събаряне, своевременно извозване на отпадъка, появили се следствие на демонтажа и неговата последваща утилизация.

Основни етапи на провежданите работи по събаряне на зданието са следните:

–  Подготвителен етап, включващ в себе си направа на проект по демонтажа на сградата, както и относно ликвидацията на различни комуникации и инженерни мрежи;

– Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени още в началото на непосредствените демонтажни работи;

– Да се освободят помещенията преди събарянето на зданието, като е необходимо да се изнесат живеещите или фирмите намиращи се на този адрес. Да се извърши всичко необходимо по изнасяне и извозване на мебели, подови настилки в някой случай дограми и друг пълнеж в сградата. Тази процедура се извършва непосредствено преди събарянето на сградата;

– Преди да се осъществи демонтаж на зданието, от рано трябва да се получат необходимите документи и разрешителни за провеждането на демонтажните работи на етап подготовка за събаряне, съгласно плана на строителство, като е необходимо да се огради бъдещата строителна площадка;

– Необходимо е да се изключат различните комуникации и инженерни мрежи, намиращи се в сградата (газ, електричество, топла и студена вода, телефони кабели и други) и да се изрежат всички изводи на тази мрежа;

– Ако около сградата има кабели на улично осветление, тролейбусна линия (или трамвайна), то тези елементи трябва да бъдат премахнати;

– Планирайки демонтажа на сграда е, необходимо задължително по отрано да се осигури безпроблемен подход до инженерните мрежи до съседните сгради,

Важен етап – да се съгласува демонтажа на зданието с различните експлоатационни инженерни комуникации. Тогава строителната организация трябва да оповести на всички служби по отрано, поне седмица преди това датата на непосредственото събаряне на зданието и с представителите на тези служби да се съгласуват всички проекти по отстраняване на тези комуникации или по тяхната защита.

Този етап на изключване на комуникации преди непосредствената дата на демонтажа на покрива и зданието се явява логическо продължение на предишен етап, когато всички въпроси са били решени, всички проекти съгласувани и подписани от заинтересованите страни.

Не по-малко важен момент се явява осигуряването на безопасност на газовите комуникации, подхождащи към помещенията. В този случаи всички газопроводи, влизащи в помещенията, трябва да бъдат отрязани в местата на техните съединения с магистралната мрежа. Само след това може да се направи демонтаж на покрив и здание.

В процеса на премахване и изолиране на комуникационните и инженерни мрежи последните трябва задължително да се изнесат и да се отделят от грунда. Една от най-значителните трудоемкости на тази процедура е оставянето на грунда, само ако всички комуникации са освободени от транспортируемите по тях продукти, само ако се извърши демонтаж на арматурата (освобождаване), само ако всички гнезда и техните кухини се запълнят или под натиска на разтвор от пясък и глина (това изискване е задължително за всички комуникации, които трябва да се ликвидират в зоната на строителството). Гнездата, освен това трябва да бъдат демонтирани на дължина не по-малко от един метър.

Преди да се започне демонтажа на покрива и сградата, трябва да са заглушени следващите комуникации: водоносещите тръбопроводи, мазутопроводи и нефтопроводи (пропарени, а след това заглушени). Задължително трябва да се продухат и заглушат и газопроводите. А кабелните линии (техните краища) трябва задължително да бъдат запушени.

След събаряне на зданието всички проведени работи задължително трябва да се отразят в чертежи, които се подписват от клиента, изпълнителя (подизпълнителя) и организациите, експлоатиращи комуникационните мрежи. След което тези чертежи се предават в „Кадастъра“.

Строгото съблюдаване на всичките изчислени етапи позволява да се извърши демонтаж на покрив и сграда в кратки срокове при минимално отрицателно въздействие на околната среда, на съседните здания и съоръжения, като се съхранят магистралните инженерни комуникации, които впоследствие ще бъдат използвани при въвеждане на новото здание. Квалифицираният и бърз демонтаж на старото здание е своевременно начало на строителство на новото здание.