Дозиране при производството на бетонови смеси и разтвори

02345Един от най-важните процеси при производството на бетони и строителни разтвори е дозирането, т.е. отмерването на определени дози (порции). Дозировъчните процеси са най-отговорните и най-тежки за автоматизиране технологични процеси в цеховете за бетони и разтвори. От точното дозиране зависят съставът на бетона и неговите постоянни качества. Освен това вследствие на точното дозиране се постига икономия на материали — главно на цимент.

Основната задача на дозирането се заключава в интегриране (сумиране) на претегляния материал, постъпващ в дозаторното устройство, и прекратяване на това интегриране при достигане на зададената маса. Автоматичните дозатори трябва да осигуряват необходимата точност и сигурност на дозирането, както и да дават възможност за регулиране на производителността на цеха в необходимите граници. Дозаторното отделение в бетоновия цех няма резерва и излизането от строя , макар и само на един дозатор, води до спиране на производството.

При полуавтоматичните системи за управление напълването на дозаторите и претеглянето на материалите става автоматично, а изсипването на материалите от дозатора в бетоносмесителната машина се извършва от оператора дистанционно от централен команден пулт. В автоматичните дозатори целият цикъл на дозиране на материалите, включително и подаването им в бетоносмесителната машина, се извършва автоматично по дадена програма без участието на човека. Дозирането на насипните материали и течностите в бетоновите цехове посредством автоматични тегловни дозатори се регулира автоматично и може да се контролира визуално по показанията на тегловния уред.

В цеховете за производство на бетони и строителни разтвори голямо разпространение са получили тегловните дозатори с периодично действие с местно или с дистанционно управление, които биват полуавтоматични или автоматични. Автоматичните дозатори с периодично действие представляват везни с автоматично управление, снабдени с релейна схема, управляваща подаването и изсипването на материалите за бетонната смес. Тези дозатори се състоят от следните основни възли:

— тегловен бункер (тяло на дозатора), в който се отмерва зададената доза материал;

—  устройство за подаване на материала от разходния (междинния) бункер в самия дозатор, което може да се привежда в действие дистанционно от пулта за управление или автоматично;

—  устройство за изпразване на дозатора;

—  тегловна система, която отмерва зададеното тегло и подава сигнал в схемата за управление за прекратяване на подаването на материал в доза¬тора;

—   апаратура за автоматично управление на затворените органи и тегловния механизъм на дозатора, която представлява съчетание от различни датчици за импулси;

—   задаващо устройство за масата на дозирания материал.