Изграждане и демонтаж на покриви

Покрив- той е завършек на сградата,предпазва я от атмосф.налягания и е важен елемент от архитектурното и оформяне. Видовете покриви са различни спрямо вида сграда: едноскатен покрив съставен е само от една наклонена покривна плоча- двускатен покрив-образува се от две срещуположни плоскости.Пресечената линия на двете плоскости се нарича било. Оттичането на водата при този покрив е от двете страни. Състои се от два равни правоъгълника. -трискатен – изпълнява се при сгради разположени на граничната линия на имота /при по-големи построики/ и водата се оттича от трите страни – четирискатен-водата се оттчита от четирите страни, покривните плоскости на двете страни са дълги на ширината.Повърхностите на късите страни са триъгълни, а на дългите-трапец. -скосен двускатен покрив-представлява конструкция м/у двускатен и четирискатен покрив
-пирамидален покрив-прави се когато основата е в квадратна форма, като всички покривни плоскости се събират в една плоча. Съставен е от еднакво големи равнобедрени триъгълници с общ връх. -мансарден покрив – имаме малко повече вътрешни линии,долната плоскост е с по-голям наклон, а долната с по-малък. И така се получава използваемо таванско помещение без да се налага предварително къртене и демонтиране. Наклон на покрива-зависи от географското разположение на сградата.Първият покрив в миналото е бил от слама.Наклона на покрива се определя от вида на покривния м-л,от начина по които са свързани отделните елементи на покривната покривка и от предназначението на отделните елементи: географско положение м-ла с които ще се покрива-ако се покрива с дребни елементи наклона е по-голям,ако е с по-големи елементи наклона е по-малък; използване на покривното пространство-наклона на покривите се изразява. Покривни  м-ли – хидроизолации, метални ламарини,керемиди,дърво,
стоманобетонови.
Покривни линии – това са линиите,където се пресичат покривните плоскости: капчук-горният хоризонтален край на покривната плоскост/където се слагат улуците;
-стреха-надвесената част на покрива пред стената или линията,която очертавасградата и капчука;
– ръб-пресечната линия на две съседни плоскости; -улама –вдлъбнатата част на две плоскости; – било-най-горната част на конструкцията. Елементи на покрива: покривка-най-горния слой,представлява защитен пласт от
м-ли, с основно предназначение да не пропуска вода,да осигури добра топлоизолация и предпази сградата от пожар.Трябва да се положи на здрава и равна плоскост,която е в състояние да понесе собственото и тегло и натоварването от сняг и вятър.
-обшивка – това е пластът в/у които се полага покривката.Наковава се по наклона на покрива.;; -покривна конструкция-това е конструкция,която носи покривната обшивка и покрива предава товарите от тях на самата сграда.Може да бъде дървена,стованена,стоманобетонова покр.конструкция.Отворите в покривното пространство-комини,капандури и др. Елементите на покривната конструкция:подложна столица/в/у нея лягат ребрата/; средна столица/служи за подпиране на ребрата и ляга в/у носещата греда нар.поп/; билна столица; поп/вертикалните носещи греди се наричат поп и служат да носят столиците и товарите на покрива/; разпънка-гредата м/у двата попа; макази –наклоените греди,които поемат страничните усилия.