Пиролиза и газификация на отпадъци

Пиролизата на твърдите отпадъци представлява термично разлагане на твърдите отпадъци в инертна атмосфера.

При пиролизата на битовите отпадъци са налице два типа реакции:

– термично разлагане на изходните вещества и по-нататъшно разлагане на получените междинни съединения;

– кондензация и полимеризация на продуктите, образувани в резултат на първичните деструктивни реакции на изходната суровина. Колкото по-висока е скоростта на нагряване и крайната температура, толкова по-голяма част от отпадъците се превръщат в газообразни и течни продукти.

Газификацията е процес на получаване на газ от отпадъци, аналогичен на газификацията на въглищата. Провежда се в различни варианти, от които най – популярен е методът на Фишер – Тропш – който не включва къртене и деструкции, а директно окисляване под налягане при 800 градуса за получаване на синтез – газ /въглероден окис и водород/ и последващото му превръщане в метан.

Процесите на пиролиза и газификация са разработени за третиране или оползотворяване на широк спектър отпадъци и биомаса. Предстои тези технологии да намерят своето широко приложение при третирането на битови отпадъци.