Проект по организацията на дейността по събаряне

Проект по организацията на дейността по събарянето или демонтажа на обект в София, Пловдив и страната.

а) основата при разработка на проект за организация на дейността по събарянето или демонтажа на здание, строителство и съоръжение на обекти капитален тип;

б) списък на сградите, строеж на съоръженията и обектите на капитално строителство, подлежащи на събаряне (демонтаж);

в) списък на мероприятията по въвеждане на експлоатацията на зданието, строежа и съоръженията при обектите за капитало строителство;

г) списък от мероприятията по осигуряване на защитата на ликвидираното здание, строеж и съоръжения на обект – капитално строителство от проникване на хора и животни в опасната зона и вътре в обекта, както и защита на зелените насаждения;

д) описание и обоснования на приетия метод за събаряне (демонтаж);

е) разчети и обоснования за размерите на опасната зона в зависимост от приетия метод на събаряне

ж) оценка на вероятностите за увреждане при събаряне (демонтаж) на инженерната инфраструктура, в това числи и действащите подземни мрежи, които са инженерно-технически обезпечени;

з) описание и обоснования на методите за защита и защитните устройства на мрежата за инженерно-техническо осигуряване, съгласувано със собствениците на тази мрежа;

и) описание на решенията за безопасни методи за събаряне на сгради и демонтаж;

к) списък от мероприятия по осигуряване на безопасността на населението, в това число и тяхната евакуация (при необходимости);

л) описание на решението по извозване и утилизация на отпадъците;

м) списък на мероприятията по рекултивация и благоустройство на земния участък (при необходимост);

н) сведения за оставащите след събарянето (демонтажа) в земята и във входните обекти за комуникация, конструкции и съоръженията. Сведения за наличните разрешения на органите за държавен контрол за съхранение на тези комуникации, конструкции и съоръжения в земята и на водните обекти – в случаите, когато има наличие на такова разрешение;

о) сведения за наличие на съгласувания със съответстващите държавни органи, в това число и органите за държавен надзор, техническите решения по събарянето (демонтажа) на обекта чрез взрив и потенциално опасните методи, като се вземат допълнителни мерки по безопасност;

п) план на земния участък и прилежащата територия с указание на места за поставяне на отпадъци, инженерно-техническото обезпечение, зоната на развала и опасните зони в процеса на събаряне (демонтажа) обекта с указания на местата за складиране на разрушените материали, конструкции, изделия и оборудване;

р) чертежи на защитните устройства на инженерната инфраструктура и подземните комуникации;

с) технологически карти — схеми за последователност на събарянето (демонтажа) на строителната конструкция и оборудване.