Архив за етикет: бетон

Още нещо за бетона

02345В зависимост от характера на стоманобетонните конструкции, бетонът трябва да притежава необходимата якост, да осигурява необходимото сцепление с армировката и да предпазва армировката от корозия.

Физико-механичните свойства на бетона зависят от якостта на образувалия се циментен камък и от качествата на инертните материали. Или, казано по-подробно, физико-механичните свойства на бетона зависят от качеството и количеството на цимента, от качествата и зърнометричния състав на чакъла и пясъка, от водоциментовото отношение, от начина на приготовляване и изливане на бетона, от температурно-влажностния режим и др. Якостта на бетона на натиск, на опън, на хлъзгане и на срязване е различна и зависи от посочените фактори.

02345Като свързващо вещество в бетона най-често се използува портландцимент с марка най-малко 300. В някои случаи, където това е необходимо, се използува и пуцолановият портландцимент, шлакопортландциментът, както и алуминиевият портландцимент. Изборът на един или друг вид цимент зависи от характера и изискванията към стоманобетонната конструкция. За якостта и деформационните свойства на бетона особено важна роля играе водоциментовото отношение или по-специално количеството на водата при приготовляването му. За да се извърши химическата реакция между водата и цимента, необходимо е водоциментово отношение от 0,20 до 0,25. На практика обаче поради прилаганата технология и възможността за изливане на различните видове стоманобетонни конструкции се работи с=0,Зч-0,7. За монолитни стоманобетонни конструкции това отношение е 0,5-1-0,7, а за предварително напрегнати и сглобяеми стоманобетонни конструкции 0,3-4-0,5, тъй като съществува възможност за прилагане на по-съвършена технология при направа на бетона, съпроводена с по-ефикасно вибриране, пресуване и др.

Както се вижда, в единия и в другия случай след свързването в бетона остава значително количество излишна вода. Известна малка част от тази вода се отстранява, като встъпва допълнително в реакция в процеса на втвърдяването на бетона с нехидратизирали циментени зърна, а останалата запълва микропорите (капилярите) на циментения камък и постепенно през продължителния процес на втвърдяването му се изпарява.

Бетонова помпа

02345Докато приготовлението и особено транспортирането на бетонните смеси са почти напълно механизирани, то при полагането се влага много ръчен труд. Затова сега усилията на конструкторите са насочени към създаване на съвременни машини и съоръжения, които да намалят и напълно да изместят ръчния труд при полагането на бетона.

Като най-перспективни машини в това отношение се оказват бетоновите помпи. Чрез бетоновите помпи и оборудването към тях, бетонната смес може да се подава в произволно място на строителната конструкция, разбира се, в границите на техническите възможности на машината. Съвременните бетонови помпи дават възможност за транспортиране на бетона на дължина максимум до 400 метра и височина 80 метра(при най-мощните машини).

02345Бетоновите помпи са известни отдавна. В старите конструкции се използваше механично задвижване, помпи с едностранно действие, големи по обем бункери и всичко това правеше конструкцията много тежка – до 15/16 тона. Помпите бяха при такава маса стационарни, трудно преносими. Това ограничаваше използването им. У нас например такива помпи се използват най-вече в язовирното строителство.

В последните няколко години се появиха нови конструкции бетонови помпи, обикновено двуцилиндрови, с хидравлично задвижване и с малки по обем бункери, които имат малка маса и могат да се поставят върху платформата на товарни автомобили или върху рама на автомобилен тип. Това дава възможност бетоновите помпи да се транспортират бързо и лесно от един обект на друг и да обслужват едновременно група обекти. Сега помпите най-често се снабдяват и със сгъваема стрела с дължина между 20 и 45м, поставена на въртяща се ос, което позволява бетонът да се подава направо в строителната конструкция. Появата на тези машини разшири значително приложението на бетоновите помпи в промишленото, жилищното и мостовото строителство.

Съвременните бетонови помпи могат да се класифицират според начина на придвижване на самоходни и прикачни, според начина на подаване на бетонова смес – на помпи със сгъваема стрела и помпи без стрела, според начина на действие – на помпи с циклично и помпи с непрекъснато действие. В различните конструкции съществуват и конструктивни различния, например в разпределителната система, в разположението на отделни възли и прочие.