Видове жилищни сгради

02345От дълбока древност до наши дни първостепенна грижа на човека, е било да си създаде удобно и сигурно жилище, в което да си осигури възможно най-благоприятните условия за протичане на жизнените процеси. Жилището, е преминало дълъг път на развитие и неговото съдържание и форма са пряко свързани с природните условия, с климата и с развитието на производителните сили, и на обществените отношения.

02345Докато в историческото минало главните постижения на архитектурата са били в областта на обществените сгради и съоръжения, а на жилищните сгради се, е отдавало второстепенно значение, днес те са обект на голямо внимание и представляват преобладаващ и важен дял от строителната дейност.

Обликът на съвременните жилищни сгради се определя от високите функционални, технически и естетически качества, които те трябва да притежават, от съоръжаването им със сложни инсталации и битова техника, както и от значително разнообразие на композиционните и архитектурните им форми. Жилището трябва да задоволява за възможно най-дълго време постоянно растящите нужди на обитателите му съобразно с променящите се културно-битови и санитарно-технически изисквания.

Към архитектурния образ на съвременните сгради се поставят също значителни изисквания. Необходимо, е той да изразява вярно съдържанието на сградата, да бъде жизнерадостен, изграден с прости, въздействащи средства и да се включва органически в селищната среда.

В развитието на жилищното строителство съществуват няколко основни насоки: постепенно изместване на кварталното застрояване от жилищни комплекси, увеличаване на етажността на сградите, повторяемост на плановите типове и все по-широко използване на индустриални методи при строителството.

02345Сградите могат да се разделят според предназначението, вида и типа си. В архитектурата те се разделят на два вида – жилищни сгради за постоянно и непостоянно обитаване. Към първия тип сгради спадат едносемейните и многосемейните жилищни сгради с един, два или повече етажи, докато към втория тип спадат всички обществени сгради – детски сгради, хотели, вили, общежития, търговски центрове, офиси и т.н.