Архив на категория: Строителство

Демонтаж на покрив и здание

Преди всичко, за да започне процеса на строителството на ново здание в условията на съвременният гъсто населен град е, необходимо да се извършване на демонтаж на стара сграда. Пристъпвайки към този процес, отговорника на обекта трябва да изпълни действия от следния характер:

Да получи разрешение от специалистите на «Градоустройство», ограждайки предполагаемата площадка на строителство, непосредствено намиращи се до сградата за събаряне, своевременно извозване на отпадъка, появили се следствие на демонтажа и неговата последваща утилизация.

Основни етапи на провежданите работи по събаряне на зданието са следните:

–  Подготвителен етап, включващ в себе си направа на проект по демонтажа на сградата, както и относно ликвидацията на различни комуникации и инженерни мрежи;

– Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени още в началото на непосредствените демонтажни работи;

– Да се освободят помещенията преди събарянето на зданието, като е необходимо да се изнесат живеещите или фирмите намиращи се на този адрес. Да се извърши всичко необходимо по изнасяне и извозване на мебели, подови настилки в някой случай дограми и друг пълнеж в сградата. Тази процедура се извършва непосредствено преди събарянето на сградата;

– Преди да се осъществи демонтаж на зданието, от рано трябва да се получат необходимите документи и разрешителни за провеждането на демонтажните работи на етап подготовка за събаряне, съгласно плана на строителство, като е необходимо да се огради бъдещата строителна площадка;

– Необходимо е да се изключат различните комуникации и инженерни мрежи, намиращи се в сградата (газ, електричество, топла и студена вода, телефони кабели и други) и да се изрежат всички изводи на тази мрежа;

– Ако около сградата има кабели на улично осветление, тролейбусна линия (или трамвайна), то тези елементи трябва да бъдат премахнати;

– Планирайки демонтажа на сграда е, необходимо задължително по отрано да се осигури безпроблемен подход до инженерните мрежи до съседните сгради,

Важен етап – да се съгласува демонтажа на зданието с различните експлоатационни инженерни комуникации. Тогава строителната организация трябва да оповести на всички служби по отрано, поне седмица преди това датата на непосредственото събаряне на зданието и с представителите на тези служби да се съгласуват всички проекти по отстраняване на тези комуникации или по тяхната защита.

Този етап на изключване на комуникации преди непосредствената дата на демонтажа на покрива и зданието се явява логическо продължение на предишен етап, когато всички въпроси са били решени, всички проекти съгласувани и подписани от заинтересованите страни.

Не по-малко важен момент се явява осигуряването на безопасност на газовите комуникации, подхождащи към помещенията. В този случаи всички газопроводи, влизащи в помещенията, трябва да бъдат отрязани в местата на техните съединения с магистралната мрежа. Само след това може да се направи демонтаж на покрив и здание.

В процеса на премахване и изолиране на комуникационните и инженерни мрежи последните трябва задължително да се изнесат и да се отделят от грунда. Една от най-значителните трудоемкости на тази процедура е оставянето на грунда, само ако всички комуникации са освободени от транспортируемите по тях продукти, само ако се извърши демонтаж на арматурата (освобождаване), само ако всички гнезда и техните кухини се запълнят или под натиска на разтвор от пясък и глина (това изискване е задължително за всички комуникации, които трябва да се ликвидират в зоната на строителството). Гнездата, освен това трябва да бъдат демонтирани на дължина не по-малко от един метър.

Преди да се започне демонтажа на покрива и сградата, трябва да са заглушени следващите комуникации: водоносещите тръбопроводи, мазутопроводи и нефтопроводи (пропарени, а след това заглушени). Задължително трябва да се продухат и заглушат и газопроводите. А кабелните линии (техните краища) трябва задължително да бъдат запушени.

След събаряне на зданието всички проведени работи задължително трябва да се отразят в чертежи, които се подписват от клиента, изпълнителя (подизпълнителя) и организациите, експлоатиращи комуникационните мрежи. След което тези чертежи се предават в „Кадастъра“.

Строгото съблюдаване на всичките изчислени етапи позволява да се извърши демонтаж на покрив и сграда в кратки срокове при минимално отрицателно въздействие на околната среда, на съседните здания и съоръжения, като се съхранят магистралните инженерни комуникации, които впоследствие ще бъдат използвани при въвеждане на новото здание. Квалифицираният и бърз демонтаж на старото здание е своевременно начало на строителство на новото здание.

Промишлен демонтаж в София страната и части от света

Ако се огледаме около нас ще видим, че има много стари промишлени обекти подлежащи на събаряне или реконструирани. Именно затова много от производствата се намират в ужасно състояние. Това забавя производствения процес, но никои не се решава по една или друга причина да го направи. Но, има и много компании, които се обръщат към специализирани фирми за извършване на демонтаж на промишлени обекти. След това на очистеното място се от старите заводи и фабрики се строят нови.

Събарянето и демонтажа на промишлени обекти е сложен и достатъчно трудоемък технологичен процес, който изисква постоянен контрол от страна на инженерите и други специалисти.

Промишлените съоръжения биват различни по тип и размери:

– химически комбинати;

– фабрики;

– заводи;

– топлоелектростанции;

– аеропорти;

– телевизионни кули;

– складови помещения;

– комини;

– различни видове резервоари;

Сложност при промишления демонтаж

Всеки обект изисква индивидуален проект при събарянето и демонтажа. Затова специалистите носещи отговорност извършват щателен анализ на конструкцията, на грунда и се съобразяват с много други фактори, които задължително трябва да бъдат спазени. Промишления демонтаж се различава много от типичния така наречен „градски“. Например, при събаряне на сграда от химическо производство е необходимо да се отчетат неблагоприятните последствия върху околната среда от разпространение на остатъци на вредни химически съставки. За добро професионално изпълнение на такива сложни работи се назначават нужните специалисти — еколози, както и сътрудници на природозащитни организации.

При демонтажа на високи промишлени конструкции е много важно правилно да се предвиди мястото на падане на съоръженията. Неправилният разчет на траекторията на падане може да повлече след себе си ред неприятни последствия, в това число заплаха за безопасността на работещите, които извършват събарянето. На практика се провежда демонтаж, както на високи комини, така и на радиолокационни мачти, маяци и телевизионни кули. Опита е много важен, защото дългите години на работа, позволява да се гарантира на клиентите точно извършена работа в уговорените срокове.

Демонтаж на повече от едно промишлено съоръжение

Една от най-сложните задачи се явява събарянето и демонтажа на не големи промишлени обекти, например, не високи здания с височина от три-четири етажа. За изпълнение на такива демонтажни работи е достатъчно да има една професионална бригада от обучени работници и няколко единици техника. Но, даже да ви се струва, че не е сложно на пръв поглед, то промишлените съоръжения имат множество нюанса, които е необходимо да се знаят и да се предвидят преди събарянето на обекта.

Например, заводи, в които е имало тежки машини са с междуетажни прикрития усилени повече от обичайните. Като правило, за такива обекти в ход влиза техника, оборудвана с мощни хидро ножици. При промишления демонтаж трябва много щателно да се подхожда към избора на компания за извършване на промишления демонтаж. Много е важно, за изпълнението работниците да имат нужния опит с аналогични обекти. Тогава демонтажа на промишлените съоръжения преминава доста бързо и без проблемно.

Компанията, на която ще се спрете е нужно да разполага с щатен висококвалифициран персонал за своевременно извършване на промишлен демонтаж. Така вие ще имате гаранция за точно изпълнение на уговорените работи и грамотен професионален подход.

Прекарване на електро инсталации в София

За миналите по пътя по изграждане на къща, нов апартамент и други е ясно, че прекарване на електрическата инсталация е една от най-сложните дейности. Всеки един етап трябва да е прецизно изчислен и да са правилно прекарани до всяко кътче и ъгълче на жилището жици, защото от тяхното инсталиране зависи бъдещия комфорт на дома.

За изграждане, ремонтни дейности, поддръжка и възстановяване на електро инсталации, монтаж на лампи, ключове, електрически уреди, електрически табла и т.н. се нужни познанията на специалисти. Както при прекарване на ВиК канализация, така и всички кабелчета и жички, по които ще протича електрически ток трябва да са скрити добре в пода, стените, мазилката. За целта може да се обърнете към фирма, която да съдейства с прокопаване на отвори в мазилката на пода, тавана, стените, по ъгли и на всевъзможни и непонятни за вас места.

Разбира се за монтажа на електрически табла и за прекарване на мрежа от електричество са нужни много повече неща. Така например ако става дума за цялостна инсталация на къща или апартамент, трябва да се консултирате с инженер по електрическото захранване, а за ремонтни дейности може да се обърнете и към електро техници.

При нужда от прокопаване на отвори и канали за електрически проводници, може да потърсите услугите на фирма за къртене в Пловдив и дейности в тази област. С техниката, която боравят те деликатно и прецизно ще разкъртят и прокопаят канали и на най-трудно достъпните места.

Често пъти както допълнителна ремонтна дейност се отнасят вкопаване на контакти, прекарване на електрически проводници в близост до ВиК канализация. Всичко това и още може да получите с поръчката на услуги от специализирана за целта фирма.

На първо място винаги помете, че електричеството не е шега работа и неправилното място и монтажа му могат да вземат човешкия човешки живот. Електрическата инсталация не е лукс, а необходимост, но за да я имате в новия дом, обърнете се към специалистите, които така ще прокопаят и прекарат отворите, че всичко ще остане под стените, пода, тавана, а за красивото обзавеждане и вашето удобство ще се грижи осветлението на дома.

Дозиране при производството на бетонови смеси и разтвори

02345Един от най-важните процеси при производството на бетони и строителни разтвори е дозирането, т.е. отмерването на определени дози (порции). Дозировъчните процеси са най-отговорните и най-тежки за автоматизиране технологични процеси в цеховете за бетони и разтвори. От точното дозиране зависят съставът на бетона и неговите постоянни качества. Освен това вследствие на точното дозиране се постига икономия на материали — главно на цимент.

Основната задача на дозирането се заключава в интегриране (сумиране) на претегляния материал, постъпващ в дозаторното устройство, и прекратяване на това интегриране при достигане на зададената маса. Автоматичните дозатори трябва да осигуряват необходимата точност и сигурност на дозирането, както и да дават възможност за регулиране на производителността на цеха в необходимите граници. Дозаторното отделение в бетоновия цех няма резерва и излизането от строя , макар и само на един дозатор, води до спиране на производството.

При полуавтоматичните системи за управление напълването на дозаторите и претеглянето на материалите става автоматично, а изсипването на материалите от дозатора в бетоносмесителната машина се извършва от оператора дистанционно от централен команден пулт. В автоматичните дозатори целият цикъл на дозиране на материалите, включително и подаването им в бетоносмесителната машина, се извършва автоматично по дадена програма без участието на човека. Дозирането на насипните материали и течностите в бетоновите цехове посредством автоматични тегловни дозатори се регулира автоматично и може да се контролира визуално по показанията на тегловния уред.

В цеховете за производство на бетони и строителни разтвори голямо разпространение са получили тегловните дозатори с периодично действие с местно или с дистанционно управление, които биват полуавтоматични или автоматични. Автоматичните дозатори с периодично действие представляват везни с автоматично управление, снабдени с релейна схема, управляваща подаването и изсипването на материалите за бетонната смес. Тези дозатори се състоят от следните основни възли:

— тегловен бункер (тяло на дозатора), в който се отмерва зададената доза материал;

—  устройство за подаване на материала от разходния (междинния) бункер в самия дозатор, което може да се привежда в действие дистанционно от пулта за управление или автоматично;

—  устройство за изпразване на дозатора;

—  тегловна система, която отмерва зададеното тегло и подава сигнал в схемата за управление за прекратяване на подаването на материал в доза¬тора;

—   апаратура за автоматично управление на затворените органи и тегловния механизъм на дозатора, която представлява съчетание от различни датчици за импулси;

—   задаващо устройство за масата на дозирания материал.

Бетонова помпа

02345Докато приготовлението и особено транспортирането на бетонните смеси са почти напълно механизирани, то при полагането се влага много ръчен труд. Затова сега усилията на конструкторите са насочени към създаване на съвременни машини и съоръжения, които да намалят и напълно да изместят ръчния труд при полагането на бетона.

Като най-перспективни машини в това отношение се оказват бетоновите помпи. Чрез бетоновите помпи и оборудването към тях, бетонната смес може да се подава в произволно място на строителната конструкция, разбира се, в границите на техническите възможности на машината. Съвременните бетонови помпи дават възможност за транспортиране на бетона на дължина максимум до 400 метра и височина 80 метра(при най-мощните машини).

02345Бетоновите помпи са известни отдавна. В старите конструкции се използваше механично задвижване, помпи с едностранно действие, големи по обем бункери и всичко това правеше конструкцията много тежка – до 15/16 тона. Помпите бяха при такава маса стационарни, трудно преносими. Това ограничаваше използването им. У нас например такива помпи се използват най-вече в язовирното строителство.

В последните няколко години се появиха нови конструкции бетонови помпи, обикновено двуцилиндрови, с хидравлично задвижване и с малки по обем бункери, които имат малка маса и могат да се поставят върху платформата на товарни автомобили или върху рама на автомобилен тип. Това дава възможност бетоновите помпи да се транспортират бързо и лесно от един обект на друг и да обслужват едновременно група обекти. Сега помпите най-често се снабдяват и със сгъваема стрела с дължина между 20 и 45м, поставена на въртяща се ос, което позволява бетонът да се подава направо в строителната конструкция. Появата на тези машини разшири значително приложението на бетоновите помпи в промишленото, жилищното и мостовото строителство.

Съвременните бетонови помпи могат да се класифицират според начина на придвижване на самоходни и прикачни, според начина на подаване на бетонова смес – на помпи със сгъваема стрела и помпи без стрела, според начина на действие – на помпи с циклично и помпи с непрекъснато действие. В различните конструкции съществуват и конструктивни различния, например в разпределителната система, в разположението на отделни възли и прочие.

Улуци

02345Предназначението на улуците и водосточните тръби, е да поемат атмосферните води от покрива и да ги отведат извън сградата или в канализационната мрежа. Улуците се поставят в най-ниската част на покривната плоскост – при капчука, където се събира цялата вода от покривния скат. В зависимост от изпълнението, улуците биват висящи и седящи.

Висящи улуци – Използват се за отводняване на покривни плоскости, които завършват със стрехи. Диаметърът им се определя от големината на площта, която ще отводняват: 16,20 и 24 см. Тези мерки зависят и от размерите на ламаринените листове и преди всичко от ширината им. Те обикновено са широки 1,00 м, така, че ако се срежат на три, се получават ивици по 33,3 см, от които се фасонират улуци с диаметър 16 см. От ивици с ширина 40 см се правят улуци с диаметър 20 см, а от половин лист(50 см) – с диаметър 24 см.

Висящите улуци се закрепват към ребрата на покривната конструкция посредством поцинковани скоби от плоска стомана 25/5 мм. Това определя и разстоянието между скобите. Към скобите има занитени ламаринени ивици, посредством, които улуците се прикрепват подвижно към скобите. Задният край на улука – откъм стряхата – трябва да, е по-висок от предния поне с 1-2 см, за да може при задръстване водата да прелива навън. Предният край на улука завършва в горната си част с вулст – заоблен профил, а задният с фалц, към който се прихваща надулучната пола.

Седящи улуци – Поставят се при корнизи. Огънати са по формата на скобите, които имат почти правоъгълно сечение, заоблено в долната част. На скобите са поставени оловни подложки, чрез които лягат върху подулучната пола. Скобите се закрепят за ребрата на конструкцията или в дървени трупчета – при масивни покриви. Наклонът на седящите улуци, е 0,8-1 %, а на висящите 0,5 %. При висящите той се осигурява с монтирането на скобите под същия наклон, а при седящите – чрез средна скоба, поставена на различна височина, така, че да се осигури необходимия наклон.

Видове изолации за покрив

02345Асфалтова мушама

Полага се върху добре подравнена или рендосана дъсчена обшивка или върху бетонни плоскости. При първия случай се изисква от 4 до 10 процента наклон, а при втория от 2,5 до 4 процента. При по-големи наклони, мушамите се свличат и асфалтът потича.

У нас асфалтовите мушами и мукави се използват главно като противовлажни изолалации на плоски покриви или като покривки на временни сгради. Полагат се еднопластово или двупластово, успоредно или перпендикулярно на капчука.

При наклон до 15 градуса, мушамите се поставят успоредно на капчука, а при по-голям наклон – перпендикулярно. При хоризонтално полагане(успоредно на капчука) горната ивица застъпва по-долната с 8-10 см, а при полагане перпендикулярно на капчука(успоредно на наклона)отделните пластове се застъпват 10-12 см. За уплътняване и осигуряване на застъпването съседните пластове се лепят с битумно лепило. В някои случаи за по-голяма сигурност снажданията успоредно на наклона се изпълняват с летви. За по-голяма сигурност изолациите се правят в няколко пласта.

Покриване с азбестоциментови плочи.

Те имат добри изолационни качества, малко обемно тегло и са пожароустойчиви. Азбестоциментът, обаче, е много крехък.

У нас се произвеждат вълнообразни азбестоциментови плочи с размери 0,67/1,20 и 0,97/1,20 м. Дебелината на плочите, е 0,6 см, височината на вълните – около 5,1 см, а дължината им – 15,3 см. Един квадратен метър от тези плочи тежи между 16 и 20 килограма.

Монтирането на плочите се извършва от най-ниската част към най-високата, както при всички изолации. Горните редове застъпват долните с около 10см, а страничните застъпвания са 1/3 от дължината на вълната, т.е около 5,1 см. Закрепват се за дъсчена обшивка(когато има такава) или за бичмета с винтове или болтове. Под главата на болтовете трябва да се постави широка шайба и гумен тампон, тъй като материалът, е много чуплив.

02345Покриване с ламарина

Покривите от ламарина са леки, водоплътни и издържат на механични удари. Някои ламарини, обаче бързо се разяждат под действието на агресивни газове, а други от влагата. Използват се метални листове от стомана, неръждаема стомана, цинк, поцинкова стомана, мед, олово. Стоманената ламарина, е много чувствителна на атмосферните влияния. Тя бързо корозира и се разлага. Затова се използва неръждаема стомана, поцинкова или листовете от обикновена стомана трябва да минизират и боядисат.

Предназначение на основите

02345Предназначението на основите, е да поемат товарите от съоръжението и да ги предадат върху почвата. При това положение ширината на основите, е функция от носимоспособността на почвата и големината на товарите.
В зависимост от характера на съоръжението и от избраната конструкция, основите се правят като ивици или като единични фундаменти. Основите на безскелетните конструкции се изграждат обикновено като ивици, а основите на скелетните – като единични фундаменти. При някои случаи(при известни условия) може да се получи обратното: безскелетни конструкции да се фундират на единични фундаменти, а скелетни – на ивични фундаменти. Тези случаи се изясняват допълнително – във връзка с направата на фундаментите при утежнени условия.
Изграждането на основите се прави главно със зидарии(каменна или тухлена) и бетон.
Основи от зидарии.
При направата на зидариите се спазват всички правила и изисквания, дадени в раздела за зидариите. Когато се наложат уширения, те се правят със стъпалообразно сечение, така, че съотношението на ширината към височината да бъде 1:2. У нас се използват най-често каменни зидарии, които са по-устойчиви на влага. За направа на основи от тухлена зидария се изискват специални тухли – кинклери, каквито ние не произвеждаме, поради което тухлените основи нямат практическо приложение
Основи от бетон
02345Бетонните основи имат редица предимства пред основите от зидарии. Така например минималната ширина на основите от зидарии, е 50 см, а ширината на бетонните основи може да бъде значително по-малка и се определя от големината на товарите. Това значително намалява строителната им стойност. Освен това за направата на зидариите се изисква квалифициран труд, докато бетонните основи могат да се изливат от неквалифицирани работници. Бетонът, обаче трябва да се пази от влага, той, е хигроскопичен и по него влага „пълзи“ нагоре. Този дефект може да се отстрани с употребата на бутобетона. При него камъните се подреждат на пластове и се заливат с бетон. С това намалява значително количеството на циментовия разтвор, увеличават се влагоизолационните му качества и се осигурява възможност да бъдат употребени в строежа всички камъни, получени при изкопите, независимо от тяхната форма.

Добиване и обработване на камъни

Камъните се добиват от открити находища – речни корита и каменни кариери

02345Добиването от речните корита представлява всъщност едно подбиране на подходящите за строеж камъни. Те имат заоблени форми, които трудно се пригаждат към изискванията за изпълнението на каменните зидарии.

От кариери камъните се добиват главно по три начина: чрез взрив, чрез подкопаване и чрез клинове.

Чрез взрив

Добитите по този начин камъни могат да се използват за настики(трошен камък, павета, основен калдъръм) и някои зидарии, с по-малки изисквания, тъй като при взривяването се получават пукнатини.

Чрез подкопаване

По този начин се получават по-големи каменни блокове, от които впоследствие може да се получат ломен камък за зидария и малък процент камък, годен за по-презизна обработка.

Чрез клинове

Издълбават се дупки, в които се набиват дървени клинове. Клиновете се напояват с вода, набъбват и разцепват камъка по предварително направените очертания. В отворите може да се вкара вода и чрез изкуствено замразяване да се предизвика разцепване на камъка.

По нататък камъните се обработват ръчно или с машини. За зидария от каменни квадри се правят следните допълнителни манипулации.

Ръчно очукване

Чрез него квадратите се подготвят още на кариерата. Размерите им са с пет сантиметра по-големи от размерите, които квадрите трябва да имат при влагането им в строежа.

Оформяне на ръбовете.

Извършва се с шкарпела(по ръбовете) и с това се дават окончателните размери на квадрите. Ширината на шкарпелните ивици се движи от 3 до 5 см. Ако средното поле се остави с грубите си очертания, квадрите се наричат рустикови.

Бучардисване

Когато квадрите трябва да имат равни повърхности, средното поле се „смъква“ допълнително с шило, изравнява се с тарак и след това се бучардисва с чук.

Шлифоване

Прави се с шмиргели, които имат различна зърнеста структура – по-едра към по-дребна.

Полиране

Това, е още по-прецизно заглаждане на камъните, при което получават огледално гладка лицева повърхност. Шлифоването и полирането може да се извърши и машинно – с шлифовъчни и полировъчни машини. Машинната обработка на камъните се прави: с гатер – за разбичване на плочи; с рендосвачки – за направа на профили; със стругове – за колонки, балюстри и други.; с циркуляри – за допълнително обрязване.

Видове жилищни сгради

02345От дълбока древност до наши дни първостепенна грижа на човека, е било да си създаде удобно и сигурно жилище, в което да си осигури възможно най-благоприятните условия за протичане на жизнените процеси. Жилището, е преминало дълъг път на развитие и неговото съдържание и форма са пряко свързани с природните условия, с климата и с развитието на производителните сили, и на обществените отношения.

02345Докато в историческото минало главните постижения на архитектурата са били в областта на обществените сгради и съоръжения, а на жилищните сгради се, е отдавало второстепенно значение, днес те са обект на голямо внимание и представляват преобладаващ и важен дял от строителната дейност.

Обликът на съвременните жилищни сгради се определя от високите функционални, технически и естетически качества, които те трябва да притежават, от съоръжаването им със сложни инсталации и битова техника, както и от значително разнообразие на композиционните и архитектурните им форми. Жилището трябва да задоволява за възможно най-дълго време постоянно растящите нужди на обитателите му съобразно с променящите се културно-битови и санитарно-технически изисквания.

Към архитектурния образ на съвременните сгради се поставят също значителни изисквания. Необходимо, е той да изразява вярно съдържанието на сградата, да бъде жизнерадостен, изграден с прости, въздействащи средства и да се включва органически в селищната среда.

В развитието на жилищното строителство съществуват няколко основни насоки: постепенно изместване на кварталното застрояване от жилищни комплекси, увеличаване на етажността на сградите, повторяемост на плановите типове и все по-широко използване на индустриални методи при строителството.

02345Сградите могат да се разделят според предназначението, вида и типа си. В архитектурата те се разделят на два вида – жилищни сгради за постоянно и непостоянно обитаване. Към първия тип сгради спадат едносемейните и многосемейните жилищни сгради с един, два или повече етажи, докато към втория тип спадат всички обществени сгради – детски сгради, хотели, вили, общежития, търговски центрове, офиси и т.н.