Архив за етикет: събаряне

Събаряне на съоръжение

При избора на способ за събаряне на съоръжение се изчисляват връзките, като се взимат предвид многочислените фактори, значението, на които се оценяват в съответствие със специфичните условия и нужди. Освен това избрания способ е длъжен да бъде икономичен, като това не е главно. Например, недопустимите сътресения, при нарушение на производственият процес и необходимостта от преповтаряне на движенията могат да се окажат решаващи при избора на способ на събаряне. Значението на икономическите фактори възникват в зависимост от намаляване на ресурсите и други показатели. Ако се провежда събаряне на свободно разположен обект, тогава икономичността трябва да се разглежда, като важен, но не и единствен критерии.

Събаряне на здание

Събаряне на здание

Способ при изпълнение на работата. Демонтажа представлява процес, обратен на монтажа. След освобождаване на силовите съединения на демонтираните елементи се преместват на място подготвено по-отрано.

Демонтажа се прилага особено при събаряне на голяма височина. Преди всичко демонтажа се прилага при разрушаване на надземни съоръжения от металните, стоманени или предварително напрегнати елементи от сборно железобетон и дърво, а също специални съоръжения, такива, като мостове, павилиони и кули. Тук в качеството на подемни средства се използват всички възможни подемни механизми. За демонтажа се прилагат и подемни устройства, такива, като автомобилни и гъсенични ротационни крана, а също подемни кули и дерик-кранове. При демонтажа рядко се използват портални кранове, електро лебедки или тягови лебедки. При определени условия може да се счита икономични и се препоръчва демонтажа да се осъществява с помощта на други средства. Възможно е използването на два или няколко крана.

Местата за депозиране на демонтираните детайли трябва да бъдат осигурени с надеждни средства или специални ограждения. При демонтажа с помощта на кран технологичния ход на работа протича по-следния начин: създават се площадки за подемни устройства на места за демонтаж (с възможност за място за стрелата в нужното направление, осигуряващо закрепване на подемното устройство), като се провежда необходимото мероприятие по безопасност на демонтираните елементи на сградата и съхраняване на конструкциите. Изпълнявайки работата по отделяне и рязане на арматурата (не трябва да повлияе на устойчивостта на демонтираните елементи и съхраняване на конструкцията), укрепване на демонтираните детайли спазвайки проектните средства за укрепване и пускайки на необходимите канати за безопасност на отделните елементи, с помощта на гъсеничен трактор.

Ако демонтажа се осъществява с помощта на лебедки с електро кабели е, необходимо да се обърне внимание на следващите особености в хода на работа: подготовка на мястото и укрепване на лебедката за демонтажа.

Специалните конструкции трябва да бъдат одобрени от органите на съответния технически надзор. Необходимо е, също елементите с голяма повърхност при неустойчиви детайли на сградата да се избягва натоварването чрез използването на специални траверси.

При демонтажа трябва да бъде предвидена възможността за повторно използване на демонтираните елементи и да се складират по вид или така, че да се осигури удобна подготовка към последващ монтаж. Изисква се голяма безопасност. При демонтажа е необходимо да се съблюдават особени мерки за безопасност от работниците: носещата способност на детайлите на сградата и нейните съединения, като често в резултат те корозират и при наличието на агресивна среда, значително понижават своята здравина от първоначалния си вид. При изпълнение на разделителните разрези понякога се налага да се извършват движения в обратно направление на предварителното напрежение, а при термическото рязане често възникват пожари от наличието на взривоопасен прах или газ, което води до опасност от взрив. При незнание точките на укрепление на връзките или силното им увреждане в резултат на корозията освобождаването на отделните детайли се затруднява така, че понякога се налага допълнителни спомагателни работи, като демонтажа често се извършва непосредствено близо до производствената база, до транспортни пътища или жилищни сгради така, че трябва да се приемат особени мерки, за да не се прекъсва процеса на производство и да се ограничава влиянието на заобикалящата местност.

Промишлен демонтаж в София страната и части от света

Ако се огледаме около нас ще видим, че има много стари промишлени обекти подлежащи на събаряне или реконструирани. Именно затова много от производствата се намират в ужасно състояние. Това забавя производствения процес, но никои не се решава по една или друга причина да го направи. Но, има и много компании, които се обръщат към специализирани фирми за извършване на демонтаж на промишлени обекти. След това на очистеното място се от старите заводи и фабрики се строят нови.

Събарянето и демонтажа на промишлени обекти е сложен и достатъчно трудоемък технологичен процес, който изисква постоянен контрол от страна на инженерите и други специалисти.

Промишлените съоръжения биват различни по тип и размери:

– химически комбинати;

– фабрики;

– заводи;

– топлоелектростанции;

– аеропорти;

– телевизионни кули;

– складови помещения;

– комини;

– различни видове резервоари;

Сложност при промишления демонтаж

Всеки обект изисква индивидуален проект при събарянето и демонтажа. Затова специалистите носещи отговорност извършват щателен анализ на конструкцията, на грунда и се съобразяват с много други фактори, които задължително трябва да бъдат спазени. Промишления демонтаж се различава много от типичния така наречен „градски“. Например, при събаряне на сграда от химическо производство е необходимо да се отчетат неблагоприятните последствия върху околната среда от разпространение на остатъци на вредни химически съставки. За добро професионално изпълнение на такива сложни работи се назначават нужните специалисти — еколози, както и сътрудници на природозащитни организации.

При демонтажа на високи промишлени конструкции е много важно правилно да се предвиди мястото на падане на съоръженията. Неправилният разчет на траекторията на падане може да повлече след себе си ред неприятни последствия, в това число заплаха за безопасността на работещите, които извършват събарянето. На практика се провежда демонтаж, както на високи комини, така и на радиолокационни мачти, маяци и телевизионни кули. Опита е много важен, защото дългите години на работа, позволява да се гарантира на клиентите точно извършена работа в уговорените срокове.

Демонтаж на повече от едно промишлено съоръжение

Една от най-сложните задачи се явява събарянето и демонтажа на не големи промишлени обекти, например, не високи здания с височина от три-четири етажа. За изпълнение на такива демонтажни работи е достатъчно да има една професионална бригада от обучени работници и няколко единици техника. Но, даже да ви се струва, че не е сложно на пръв поглед, то промишлените съоръжения имат множество нюанса, които е необходимо да се знаят и да се предвидят преди събарянето на обекта.

Например, заводи, в които е имало тежки машини са с междуетажни прикрития усилени повече от обичайните. Като правило, за такива обекти в ход влиза техника, оборудвана с мощни хидро ножици. При промишления демонтаж трябва много щателно да се подхожда към избора на компания за извършване на промишления демонтаж. Много е важно, за изпълнението работниците да имат нужния опит с аналогични обекти. Тогава демонтажа на промишлените съоръжения преминава доста бързо и без проблемно.

Компанията, на която ще се спрете е нужно да разполага с щатен висококвалифициран персонал за своевременно извършване на промишлен демонтаж. Така вие ще имате гаранция за точно изпълнение на уговорените работи и грамотен професионален подход.