Предназначение на основите

02345Предназначението на основите, е да поемат товарите от съоръжението и да ги предадат върху почвата. При това положение ширината на основите, е функция от носимоспособността на почвата и големината на товарите.
В зависимост от характера на съоръжението и от избраната конструкция, основите се правят като ивици или като единични фундаменти. Основите на безскелетните конструкции се изграждат обикновено като ивици, а основите на скелетните – като единични фундаменти. При някои случаи(при известни условия) може да се получи обратното: безскелетни конструкции да се фундират на единични фундаменти, а скелетни – на ивични фундаменти. Тези случаи се изясняват допълнително – във връзка с направата на фундаментите при утежнени условия.
Изграждането на основите се прави главно със зидарии(каменна или тухлена) и бетон.
Основи от зидарии.
При направата на зидариите се спазват всички правила и изисквания, дадени в раздела за зидариите. Когато се наложат уширения, те се правят със стъпалообразно сечение, така, че съотношението на ширината към височината да бъде 1:2. У нас се използват най-често каменни зидарии, които са по-устойчиви на влага. За направа на основи от тухлена зидария се изискват специални тухли – кинклери, каквито ние не произвеждаме, поради което тухлените основи нямат практическо приложение
Основи от бетон
02345Бетонните основи имат редица предимства пред основите от зидарии. Така например минималната ширина на основите от зидарии, е 50 см, а ширината на бетонните основи може да бъде значително по-малка и се определя от големината на товарите. Това значително намалява строителната им стойност. Освен това за направата на зидариите се изисква квалифициран труд, докато бетонните основи могат да се изливат от неквалифицирани работници. Бетонът, обаче трябва да се пази от влага, той, е хигроскопичен и по него влага „пълзи“ нагоре. Този дефект може да се отстрани с употребата на бутобетона. При него камъните се подреждат на пластове и се заливат с бетон. С това намалява значително количеството на циментовия разтвор, увеличават се влагоизолационните му качества и се осигурява възможност да бъдат употребени в строежа всички камъни, получени при изкопите, независимо от тяхната форма.